EOMAP 

30 aastat turul – kartograafia, trükiste ja ruumiandmete kaudu tehnoloogiaettevõtteks.

Kaardid, kalendrid, ümbrikud

Kartograafia

 • Kaardifailid
 • Seinakaardid
 • Turismikaardid
 • Veebikaardid
 • Välikaardid
 • Muud eriprojektid (joonistatud kaardid, trükised)

Kartograafia

 • Kaardifailid
 • Seinakaardid
 • Turismikaardid
 • Veebikaardid
 • Välikaardid
 • Muud eriprojektid (joonistatud kaardid, trükised)

Kovgis EVALD

Vabavaralisele alustarkvarale tuginev serveripõhine tarkvaralahendus. Meie arendatav emakeelne tarkvara on põhiosas intuitiivselt kasutatav ilma täiendava kasutajakoolituse ja kasutusjuhendiga tutvumiseta.

Mis on Kovgis EVALD ja miks seda valida?

Täna on üle 90% meie tarkvaraarenduse ressursist suunatud KOVGIS (kohalike omavalitsuste geoinfosüsteem) EVALD-i pikaajalisele arendamisele – hooldusele – tugiteenuse pakkumisele. Iga aastaga on selles tootenimes vähenenud tähe G (geo-) mõju, mitmed meie tooted on vaid hüpoteetiliselt jäänud seotuks geoinfoga, millest asi omal ajal alguse sai. Meie veebipõhised tarkvaralahendused on integreeritud riiklike infosüsteemidega läbi X-tee (oleme X-teel üks Andmeteenuse vahendajatest), meie lahenduste seast leiab nii ametlikke RIHA-s dokumenteeritud standardlahendusi kui riiklike ja eraõiguslike organisatsioonidega automaatse andmevahetuse kaudu suhtlevaid lahendusi. Meie klientide andmed on turvaliselt hoitud, kaitstud ja säilitatud.

Lihtne, kasutajasõbralik, eestikeelne

Kasutajate arv ei ole piiratud

Kiire lähteandmete sisselaadimine

Personaalne komplekteerimine

Erinevad moodulid, millega saab kohe liituda

Siit leiad täpselt, mida on võimalik EVALD-i keskkonnas teha.

Haljastuse moodul

 • Ülevaade kohaliku omavalitsuse territooriumil hooldatavatest haljasaladest
 • Haljasalade klassifitseerimine vastavalt hooldustasemetele
 • Omavalitsuse olemasolevate hooldatavate alade andmete muutmine ja uute alade lisamine
Näita rohkem
 • Hooldustööde kavandamine, teostatud hooldustööde dokumenteerimine, töömahtude arvutamine
 • Päringud ja kaardiväljavõtted

Geoarhiivi moodul

 • Geodeetiliste mõõdistuste tärkandmete salvestamine
 • Geodeetiliste mõõdistuste originaalfailide arhiveerimine
 • Mõõdistusfailide sisu kuvamine avalikus kaardirakenduses
Näita rohkem
 • Iseteeninduskeskkond geodeetidele varasemate mõõdistuste leidmiseks, nende failide allalaadimiseks ja valmis tööde esitamiseks autendituna ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga
 • Võimaldada ametnikel kinnitada või tagasi lükata esitatud mõõdistusi, samuti hallata lõpetamata töid sh ülevaadet logifailidena alla laetud failide koosseisu ja allalaadijate kohta
 • Päringud ja aruanded

Jäätmekäitluse moodul

 • Jäätmeveolepingute ülevaade
 • Jäätmetekkekohtade kuvamine kaardil
 • Jäätmekohuslase staatuse muutmine
Näita rohkem
 • Ajutiste vabastuste haldus
 • Andmevahetus jäätmevedajaga (suuremate vedajatega infosüsteemidevaheline automaatne andmevahetus)
 • Päringud ja aruanded
 • Puuduvad piirangud vedajate arvule, samuti jäätmevaldajate arvule ühel maaüksusel

Teede moodul

 • Ülevaade kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvatest teedest koos inventariseerimisandmetega ja tehnilise dokumentatsiooniga (andmete olemasolul)
 • Andmevahetus Transpordiametiga
Näita rohkem
 • Omavalitsuse olemasolevate teeregistri andmete muutmine ja uute teede-tänavate ning nende andmete lisamine
 • Teehooldustööde kavandamine, nendest väljavõtete tegemine ja hilisem dokumenteerimine (sh nt „lumelükkamise mahud” ja „-kaardid “)
 • Päringud ja kaardiväljavõtted
 • Töövahendid teede ja tänavate avalikuks kasutuseks määramiseks ja analüüsivahendid olemasolevate teede ja teeomanikega sõlmitud lepingute kohta
 • Päringud tee liikide (sõidutee, tänav, kergliiklustee, kõnnitee), taseme, kvaliteedi, lepingulise staatuse jms kokkulepitud kriteeriumite põhjal

Jäätmejaama moodul

 • Tuvastatakse, missuguse omavalitsuse elanikud ja millal jäätmejaama külastavad
 • Sisestatakse konkreetse kliendi toodud jäätmed infosüsteemi
  üksikute jäätmeliikide kaupa ühtse tehinguna
Näita rohkem
 • Arvestatakse jäätmeliikide vastuvõtmisel kehtivaid piiranguid ja hinnasoodustusi, kui neid esineb
 • Arvutatakse kõiki eeltoodud asjaolusid arvestades tarkvara abil kliendi poolt tasumisele kuuluv summa, arvestades erinevaid hindasid, sh tasuta üleandmisele kuuluvaid jäätmeliike ja –koguseid ning tasuta üleantavaid jäätmeliike,
  mille kogust ei määrata
 • Võimaldatakse järelevalve poolel teostada kogu protsessi osas mistahes päringuid ja aruannete koostamist (nt jäätmejaama päeva- ja kuuaruanded ning samad aruanded sisse tulnud jäätmeliikide kaupa kohalike elanike poolt jäätmejaama toodud ulatuses)

Munitsipaalkinnisvara moodul

 • Luua paberivaba ülevaade munitsipaalmaadest ja nendel paiknevatest hoonetest, hoonete ruumikujudest ja puuduva ruumikujuga hoonetest, samuti korteritest, korteriosadest ning rajatistest
Näita rohkem
 • Luua paberivaba ülevaade omavalitsusele kuuluvatest äripindade rendilepingutest juriidiliste isikutega (lepingu osapooled, lepingu alguse ja lõpu daatumid, sh tähtajatud lepingud ja tingimused)
 • Luua paberivaba ülevaade omavalitsusele kuuluvate eluruumide üürilepingutest eraisikutega (lepingu osapooled, lepingu alguse ja lõpu daatumid, sh tähtajatud lepingud ja lepingute tingimused) sh võimalus eluruume käsitleda nt tubade (korteriosa) kaupa
 • Luua paberivaba ülevaade lepingutega koormamata omavalitsusele kuuluvatest elu- ja äripindadest
 • Luua paberivaba ülevaade hoonestusõiguse lepingutest
 • Luua paberivaba ülevaade IKÕ (isikliku kasutusõiguse) lepingutest
 • Luua paberivaba ülevaade vallale kuuluvate hoonete, korterite ja korteriosadega ning rajatistega seotud lepingutest ja nende kehtivusest (lepingu osapooled, lepingu alguse ja lõpu daatumid ning tingimused, sh lepingute / tähtaegade saabumisest teatamise loogika) – kindlustus, valve, elekter, vesi – kanalisatsioon, koristus jne
 • Luua paberivaba ülevaade omavalitsuse kinnisvara tekkimisest alates selle päritolust, st uute varaobjektide loomist alates nende omandamisest (sh ka kinkimised, pärandid, peremeheta ehitised jne) või ehitamisest
 • Luua lõppevatest omavalitsuse varadega seotud lepingutest etteteatamise loogika
 • Luua eraldi ID-dena ülevaade omavalitsuse varadest (sh eraldi nähtusklasside kaupa – koolid, lasteaiad jne), mille külge talletataks kogu info: remondivajadus, hindamisaktid, teostatud jooksvad remonttööd ja muud parendused, sh kõik aktid, pildid, ettekirjutused jmt, näidikute näidud (sh sisendinfona) raamatupidamisele
 • Luua objekti nö virtuaalse hoolduspäeviku ja vajalike remonttööde / investeeringute kavandamise süsteem, millesse saavad andmeid sisestada üks või mitu erinevat teenusepakkujat (oma valdkonda) ja hoone haldur
 • Luua kolmandatele osapooltele (hoolduspartnerid) võimalus näha enda poolt hallatavate objektide andmeid, sh tööde tähtaegu ja tööde staatust ning sisestada tehtud tööde andmeid otse hoolduspäevikusse

Üldplaneeringute menetlemise moodul

Üldplaneeringute menetlemise mooduli eesmärgiks on üldplaneeringu menetluse andmete ja kehtestatud ÜP andmete, sh failide, sisestamine.

Näita rohkem
 • Üldplaneeringumenetluse andmete, kaardikihtide ja menetlusprotsessi kuvamine avalikus kaardirakenduses
 • Päringud

Avalikustamine

 • Päringud ja aruanded
 • Luuakse kaardipildiga seotud kinnise grupi või avalik sündmus (nt Üldplaneeringu ideekorje) koos põhiliste metaandmete ja reeglitega
Näita rohkem
 • Seadistatakse sündmuse tingmärkide loetelu, tingmärkide tüübid (punkt, joon, ala) ja tingmärkide kujundus, sisestatakse avaliku kasutajaliidese teavitustekstid ja muud juhendmaterjalid
 • Seadistatakse sündmuse info menetlusloogika (sh info liikumise
  adressaadid) ja sündmuse ruumikuju ulatus (ideid / ettepanekuid saab esitada ainult sündmusega seotud ala kohta)
 • Antakse avalikus vaates ülevaade ideedest / ettepanekutest (aeg, tekst ja ruumikuju) ka autentimata isikutele, idee / ettepaneku esitaja andmete mitteavalikustamisega avalikus vaates
 • Võimaldatakse sündmusega seotud ettepanekuid esitada omavalitsuse sissekirjutusega elaniku poolt läbi autentimise (mobiil ID või ID-kaart ja registreeritud elukoha tõendamine X-tee päringuga Rahvastikuregistrist) selliselt, et idee / ettepaneku esitajal on teavitustega meiliaadressile personaalne seos tema idee / ettepaneku staatuse/otsustega kuni menetluse lõpuni
 • Võimaldatakse personaliseeritud hääletuste läbiviimist (nt kaasava eelarve hääletused, noorteparlamendi valimised) KOV-is või külas registreeritud elukohta omavatele elanikele
 • Võimaldatakse ruumiandmebaasiga mitteseotud küsitluste korraldamist ja läbiviimist
 • Teostatakse päringuid vastavalt õigustele ja päringufiltritele

Välisvalgustuse moodul

 • Ülevaade kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvatest valgustuspunktidest koos inventariseerimisandmetega (andmete olemasolul) ja tehnilise dokumentatsiooniga (andmete olemasolul)
Näita rohkem
 • Omavalitsuse olemasolevate valgustuspunktide andmete muutmine ja uute valgustuspunktide ning nende andmete lisamine, algandmete sisestamine
 • Hooldustööde kavandamine, teostatud hooldustööde dokumenteerimine
 • Päringud ja kaardiväljavõtted
 • Töövahendid valgustite vahetuse modelleerimiseks ja selle majandusliku põhjenduse hindamiseks

Detailplaneeringute moodul

 • Planeeringumenetluse andmete ja kehtestatud planeeringute (sh failide) sisestamine.
 • Planeeringuandmete kuvamine avalikus kaardirakenduses sh planeeringujoonised nö „silmafailidena“ ja otse URL-d külastaja vaatesse kodulehel
Näita rohkem
 • Planeeringute staatuste haldamine otsuste kuupäevade põhiselt – mis planeeringud millises ulatuses kehtivad ja/või mis neid (osaliselt) kehtetuks muutis
 • Planeeringute piirinaabrite automaatne leidmine sh andmed X-teelt
 • Andmevahetus
 • Päringud ja aruanded
 • Väljatrükid

Müügikohtade moodul

Müügikohtade mooduli ja sellega seotud avaliku kasutajaliidese abil on võimalik hallata kindlate ruumiliste objektide üürisuhteid määratud ajaperioodi jooksul (nt konkreetse laada kauplemispindade broneerimine ja nende broneeringute eest samas keskkonnas tasumine).

Näita rohkem
 • Paberivaba protsessi ruumilise asukohaga seotud objektide broneerimiseks
 • Ruumilise asukohaga seotud objektide infosüsteemi sisse lugemise töövahendit
 • Broneerimisel isikupõhist autentimist ja broneerimiseks rollide valikut (isik ja tema isikukoodiga seotud ettevõtted koos kõigi vajalike rekvisiitidega registritest)
 • Broneeringute haldamist nii kaardipildis kui päringute kaudu nii omavalitsuse poolelt (kõik broneeringud) kui isikupõhiselt (ainult tema broneeringud)
 • Broneeringute eest tasumist pangalinkide kaudu või krediitkaardiga, sh kliendile nõuetekohase arve väljastamise komponenti
 • Omavalitsuse poolt piiramatut uute ürituste / objektide loomise võimalust
 • Omavalitsuse poolt piiramatut eri hinnakirjade loomise võimalust – st ühes KOV-s kasutatavate alamsüsteemide arv pole piiratud
 • Päringuid ja aruandeid

Teenuste moodul

Teenuste mooduli ja teenuste rakenduse abil on võimalik hallata sissekirjutuse olemasolust või selle puudumisest tingitud kliendisuhteid mistahes avalikku teenust osutava allasutuse (nt tervisekeskus, spordihoone, ujula, raamatukogu jne) pääslas.
Mooduli standardfunktsionaalsus sisaldab:

Näita rohkem
 • Isikutuvastamist kohaliku omavalitsuse täpsusega ID-kaardi või isikukoodi alusel (päringuga Rahvastikuregistrist)
 • Valikut, kas piirdutaksegi nö oma elanike vs võõraste tuvastamisega ehk kontrolleri funktsiooniga või
  dokumenteeritakse ka edasine tehing kliendiga
 • Võimalust sisestada ja hallata erinevate allasutuste hinnakirju (st ühes KOV-s kasutatavate alamsüsteemide arv pole piiratud)
 • Universaalset hinnakirjade sisestamise komponenti nii erinevate alamsüsteemide kaupa (nt tervisekeskus, raamatukogu) kui ka erinevate teenuste kaupa
 • Kliendile arve tegemise komponenti, mis arvestab tasutava summa kõigist eeltoodud asjaoludest, eristades omavahel sularahatehingud ja muud tehingud ning vajadusel väljastab
  kliendile arve. Aruandlust sh reaalset külastatavuse statistikat ning kassa kontrolli
järelvalve

PrügiBinGo moodul

PrügiBinGO mooduli kasutamise eesmärgiks on aidata kaasa kohalikel omavalitsusustel läbi viia seadusest tulenevaid kohustusi teostada pidevat järelevalvet jäätmehoolduseeskirjade täitmise üle ning korraldada jäätmehoolduse arendamist.

Näita rohkem

PrügiBinGO mooduli ülesandeks on kohalike omavalitsuste käsutuses olevate jäätmevaldajate registrite andmete põhjal koostada juhuvalimeid kohtvaatlusteks, teha kindlaks iga konkreetse jäätmevaldaja jäätmete liigiti kogumise jäätmehoolduseeskirjale vastavus, jäätmetekitajate nõustamine ja motiveerimine ning järeltegevuste läbi viimine.
PrügiBinGO mooduli abil saab:

 • koostada vaatlusteks valimeid etteantud parameetreid ja andmebaase kombineerides;
 • erinevate jäätmeliikide tarvis seadistada erinevaid hindamismetoodikaid;
 • välitöödel kasutada vaatluste jaoks erilist välitööde rakendust, mis hõlbustab oluliselt andmete jõudmist andmebaasidesse ja nende töötlemist;
 • andmebaasidesse sisestatud vaatlustulemusi töödelda ja teha erinevaid päringuid ning aruandeid;
 • töölaual teostada vaatlustulemuste põhjal selektsiooni erinevateks järeltegevusteks ning neid planeerida kalendrisse – jäätmenõustamine, teavitustegevused, visiidid jms.
 • viia läbi eeskujulike jäätmete liigiti kogujate vahel auhinnaloosimisi;
 • eksportida-importida andmeid seoses järelevalvemenetlustega;
 • koostada aruandeid ja graafikuid, mis annavad ülevaateid muutustest jäätmevaldajate
Reklaamimaks

Reklaamimaksu moodul

Reklaamimaksu mooduli ja sellega seotud avaliku kasutajaliidese abil on omavalitsusel võimalik teostada reklaamimaksu haldamist ja järelevalvet, reklaamimaksu tasujatel kooskõlastada ja deklareerida omavalitsusele reklaamimaksu objekte ning neid samas keskkonnas ka hallata.
Mooduli standardfunktsionaalsus sisaldab:

Näita rohkem
 • Paberivaba protsessi ruumilise asukohaga seotud reklaamimaksuobjektide asukohtade kooskõlastamiseks ja/või reklaamimaksu deklareerimiseks
 • Isikupõhist autentimist ja kooskõlastamiseks-deklareerimiseks rollide valikut (isik ja tema isikukoodiga seotud ettevõtted koos kõigi vajalike rekvisiitidega registritest)
 • Deklareeritud reklaamide online haldamist nii kaardipildis kui päringute kaudu, nii omavalitsuse poolelt (kõik deklaratsioonid) kui isikupõhiselt (ainult tema deklaratsioonid ja nende kehtivustähtaegade haldus)
 • Deklaratsioonide eest tasumist pangalinkide kaudu või krediitkaardiga, sh kliendile nõuetekohase arve väljastamise komponenti
 • Omavalitsuse poolt universaalse hinnakirja loomise võimalust, arvestades võimalikke eritingimusi
 • Päringuid ja aruandeid.
Reklaamimaks

Kohtkäitlemise registri moodul

Kohtkäitlemise registri mooduli kasutamise peamiseks eesmärgiks on täita seadusest tulenevat kohustust reguleerida omavalitsuse (edaspidi KOV-i) territooriumil reovee kohtkäitlust vastava registri abil. 

Näita rohkem

Lisaks KOV-ile kasutavad õigustega piiratud ulatuses registrit ka klientidena reovee kohtkäitlejad ehk kinnistuomanikud (edaspidi Kliendid), kes pole liitunud ühiskanalisatsiooniga (edaspidi ÜK-ga), samuti kohtkäitlejatele teenuste osutajad ehk reovee äravedajad (edaspidi Purgijad) ja omakorda Purgijatele teenuse osutajad ehk vee-ettevõtted (edaspidi ka Purglad). Kohtkäitlemise registrisse tekib info kõigi osapoolte omavahelises koostöös reaalse tööprotsessi käigus.
Kohtkäitlemise registri mooduli, sellega seotud Kliendirakenduse, Purgimise rakenduse ja Purglate rakenduse abil:

 • Luuakse mooduli arendaja, kohaliku vee-ettevõtte ja KOV-i koostöös kohtkäitlemise register välistades ÜK-ga liitunud kinnistud ja hoitakse registrit reaalajas järelevalve teostamiseks ajakohasena arvestades:
  – tulevasi liitumisi ÜK-ga,
  – jooksvaid muudatusi jäätmevaldajate registris (sh lisanduvad ja suletavad jäätmetekkekohad ning nende iseloom – vabastused, nende tüübid);
 • Korrastatakse registri kohtkäitluse objekti andmed kokku lepitud klassifikaatorite alusel peamiselt Kliendi ja Purgija vahelise koostööna;
 • Sätestatakse nõuded Purgijatele saamaks kohtkäitluse registri purgimisteenuse e-lahenduse kasutajaks (Purgimise rakendus);
 • Võimaldatakse Klientidele tellida purgimisteenust Purgijatelt e-lahenduse kaudu (Kliendirakendus) kuni mugava makselahenduseni (sh täpsustatakse nii tellimuse esitamise kui teenuse osutamise käigus kohtkäitlemise registri andmeid ja esitatakse arve osutatud teenuse eest), välistamata lihtsamaid kliendikokkuleppeid ja makselahendusi;
 • Võimaldatakse e-teenust Purgijate ja Purglate omavaheliseks suhtluseks (Purglate rakendus), mille käigus fikseeritakse reovee maht ja üleandmise ajahetk ning toimingu seos kohtkäitlejatega;
 • Kõigist rakendustest jõuavad andmed lõpptulemusena Kohtkäitlemise moodulisse (v.a tehingute otsene majanduslik info);
 • Kohtkäitlemise moodulis võimaldatakse KOV-il teostada tegelike tehingute alusel või nende puudumisel järelevalvemenetlusi;
 • Võimaldatakse kõigil osapooltel vastavalt kas Kohtkäitlemise mooduli või selle mistahes rakenduse poolel teostada päringuid ja aruannete koostamist vastavalt oma õigustele.